Πολιτική Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας

H SOLID HAVAS- Σ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε παρέχει ολοκληρωμένες διαφημιστικές υπηρεσίες επικοινωνίας υψηλών προδιαγραφών και αναγνωρισμένης ποιότητας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα και τη φήμη της εταιρείας, η διοίκησή της θεσπίζει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας, με σκοπό να διασφαλίζει και να εγγυάται την εκπλήρωση των προσδοκιών, τόσο των πελατών της όσο και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η SOLID HAVAS- Σ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε δεσμεύεται:

 • να ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της και των   άλλων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει.
 • να θεσπίζει και να εφαρμόζει διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης σε ό, τι αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών της και γενικά σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.
 • να παρέχει κορυφαίες ποιοτικά υπηρεσίες, σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει.
 • να εφαρμόζει, να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1435:2009.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η εταιρεία δεσμεύεται επίσης:

 • να καθορίζει στόχους ποιότητας, τους οποίους η διοίκηση θα ανασκοπεί και θα παρακολουθεί συστηματικά.
 • να προσδιορίζει και να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της.
 • να επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό, να καθορίζει τις αρμοδιότητές του και να του παρέχει, κατά περίπτωση, εκπαίδευση σε απαραίτητες δεξιότητες.
 • να εποπτεύει την απόδοση των εκτελούμενων από αυτήν έργων και να ελέγχει το επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει.
 • να εφαρμόζει διορθωτικές ενέργειες ώστε να διασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών, να παρακολουθεί την εκτέλεσή τους και να αξιολογεί τα αποτελέσματα.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει και παρέχει στον Υπεύθυνο Ποιότητας την απαιτούμενη δικαιοδοσία και την ελευθερία χειρισμών, έτσι ώστε:

 • να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να αντιμετωπίσει προβλήματα σχετιζόμενα με την Ποιότητα.
 • να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • να εξασφαλίζει την ενημέρωση όλης της εταιρείας σχετικά με τις απαιτήσεις των πελατών.

Την ευθύνη για την εποπτεία του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της Διαχειριστικής Επάρκειας αναλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της SOLID HAVAS- Σ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, ο οποίος και υπογράφει την Πολιτική Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας της εταιρείας.

IOYNIOΣ 2018

Ο Διευθύνων Σύμβουλος